University of Strathclyde

Glasgow, Scotland, United Kingdom, United Kingdom